دوشنبه 01 مرداد 1403

آموزش و آزمون

دوره های مدیریتی  عمومی

1.مدیریت دانش 1
2.مدیریت دانش 2
3.هوش هیجانی
4.مدیریت تعارض سازمانی
5.اخلاق حرفه ای و آیین کارورزی
6.مدیریت خشم
7.مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
8. مدیریت ارتباط با مشتری Crm
9.کار تیمی
10.بار-زاریابی و فروش
11.تجزیه تحلیل داده ها وقبوض آماری
12.ارزیابی مالی و اقتصادی در پروژه
13.مدیریت یکپارچه IMS
14.اصول مشتری مشتری
15.آییین نگارش و مکاتبات ادارری
16.آراستگی مدیرریت کار
17.رفتار سازمانی1
18.رفتار سازمانی 2
19.سازمان و منابع انسانی
20.رهبری سازمانی
21. HSE
22.برنامه ریزی عملیاتی
23.خلاقیت حل مسئله
24. ISO- 10015
25.محیط زسیست و دولت سبز
26.آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفا ت اداری
27.تجززیه تحلیل مشاغل
28.گزارش نویسی در امور  اداری
29.پویایی سازمانی و فردی (بهره وری)
30.برنامه رریزی آموززشی و بهسازی منابع انسانی
31.بهسازی سازمانی
32.مددیریت برون سازمانی
33.مدیریت کیفیت و فرآیندهای سازمانی
34.مدیریت خصوصی سازی
35.ظرفیت سازی برای کوچک سازی 
36.اصول مبانی مدیریت 
37.امور پیمانها و قراردادهای خاص
38.نظارت و کنترل در امور اداری
39.مدیریت تغییر و تحول
40.ارزیابی عملکرد سازمان
41.بایگانی و گردش مکاتبات
42.مبانی خط و مشی گذاری 
43.راهبردهای اموزش و توان افزایی
44.برنامه ریزی عملیاتی در دستگاهای دولتی 
45.پژوهش های سازمانی
46.اصول و مفاهیم سازماندهی
47.کارآفرینی ساازمانی
48.تفکر استراتژیک
49.تجارب الکترونیک
50.مدیریت منابع انسانی
51.یادگیری مستمر
52.اخلاق حرفه ای
53.ارتباط موثر
54.اصول تصمیم گیری
55.تفکر سیستمی
56.رهبری
57.ویژگی های شخصیتی
58.عوامل موثر بر توانممندسازی
59.مدیریت عملکرد

دوره های استاندارد مدیریت کیفیت

60.استاندارد  ISO2008:9001
61.استاندارد  ISO 14001:2004
62.استاندارد  ISO10001:2007
63.استاندارد  ISO1002:2004
64.استاندارد  ISO10003:2007
65.استاندارد  ISO10003:2012
66.استاندارد  OHSAS 18001:2007
67.کدهای اخلاقی و رفتارری
68.اشناییی با قانون کار
69.برنامه ریزی استراتژیک
70.سلامتی اداری کارکنان

  بسته مهارت های ICDL

71. ICDL WORD
72. ICDL EXCEL
73. ICDL Power Point
74. ICDL Access
75. Internet
76. IT
75. Windows


متن
متن
متن